Back to top

Sertifikati i standardi

Metalac Print je vlasnik sertifikata za integrisani Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 i Sistem menadžmenta zaštite životne sredine ISO 14001:2004.

Ambalaža Metalac Print odgovara i propisima u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica predmeta opšte upotrebe i Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe – Sertifikat o zdravstvenoj ispravnosti.